Java

Java String

Java programlamada geniş bir yeri olan String’ler bir karakter dizisidir. Java programlama dilinde string’ler nesnedir. Java platformu string sınıfının yeni bir string oluşturulması ve değiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Creating Strings

En çok kullanılan string oluşturma biçimi şu şekildedir :

String greeting = “Hello World!”;

Derleyici kodunuzda bir string ile karşılaşır ise, içindeki değer ile birlikte bir String nesnesi oluşturur.Bu durumda bu değer “Hello World!” olmaktadır.

Başka herhangi bir nesne gibi yeni bir kelime ve bir yapıcı(kurucu) method ile yeni bir String nesnesi oluşturabilirsiniz.String sınıfı farklı kaynakları kullanarak bir string’in ilk değerini almanıza izin veren 11 adet yapıcıya ( constructors ) sahiptir.

Örneğin bir karakter dizisi.

Bu kod kalıbının çıktısı;

String sınıfı değişmezdir, bu nedenle bir kere oluşturulan string nesnesi değiştirilemez. Eğer değiştirilmesi gereken bir durum oluşur ise String Buffer & String Builder sınıflarını kullanabilirsiniz.

String Length

Methodların “accessor methodlar” gibi bir nesne hakkına bilgi elde etmek için kullanıldığı bilinir. Accessor methodları string ile kullanılan lenght() methodudur.Bu method bize string nesnesinin karakter sayısını geri döndürür.

Aşağıdaki kod’un iki satırı çalıştırıldığında , len 17’ye eşit olur.

Ekran çıktısı ise ;

Concatenating Strings

String sınıfı iki stringi bağlayan bir method içerir.

Burada string2’yi string1’in sonuna eklenmiş bir şekilde geri dönüş alırız. Aynı zamanda concat() methodunu string literalleri ile de kullanabilirsiniz, örneğin ;

Stringler yaygın olarak “+” operatörü ile birbirine bağlanır, örneğin ;

Ekran çıktısı ise ;

Aşağıdaki örneği inceleyelim ;

Ekran çıktısı ; 

Creating Format Strings 

Formatlanmış numaraları ekrana yazdırmak için printf() ve format() methodlarına sahipsiniz. String sınıfı format() methodu ile eşdeğer bir sınıf methoduna sahip ve bu method PrintStream nesnesi yerine String nesnesi geri döndürmektedir.

Stringin static format() methodunu kullanmak size bir defalık çıktı alma durumuna karşı yeniden kullanabileceğiniz formatlanmış string oluşturmanıza izin verir. Örneğin bunun yerine ; 

Bunu yazabilirsiniz ;

 

String Methods

String class’ı tarafından desteklenen method listesi;

SN Methods with Description
1 char charAt(int index)
İstediğiniz index’deki karakteri döndürür
2 int compareTo(Object o)
Bu string’i başka bir nesne ile karşılaştırır
3 int compareTo(String anotherString)
İki string’i sözlük sırasına göre karşılaştırır
4 int compareToIgnoreCase(String str)
Büyük, Küçük harf farkını gözetmeksizin iki stringi karşılaştırır.
5 String concat(String str)
String’in sonuna istediğiniz string’i bağlar.
6 boolean contentEquals(StringBuffer sb)
Bu string ancak ve ancak özel belirlenmiş StringBuffer gibi aynı karakter dizisini temsil ederse true döndürür
7 static String copyValueOf(char[] data)
Array içerisinde belirlenmiş özel karakter dizisini string olarak döndürür.
8 static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)
Array içerisinde belirlenmiş özel karakter dizisini string olarak döndürür.
9 boolean endsWith(String suffix)
String’in sonunun özel bir son ek ile bitip bitmediğini test edin.
10 boolean equals(Object anObject)
Bu stringi bir nesne ile karşılaştırır
11 boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
Büyük küçük harf farkını gözetmeksizin bir string ile diğerini karşılaştırır.
12 byte getBytes()

Platformun varsayılan charsetini kullanarak bu stringi byte dizesine çevirir ve sonucu yeni bir byte dizisinde tutar.

13 byte[] getBytes(String charsetName)Bu stringi charseti kullanarak byte dizesine çevirip sonucu yeni bir byte dizisinde tutar.
14 void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin)
Bu string’den karakterleri kopyalayıp hedeflenen karakter dizisine yazar.
15 int hashCode()
Bu string için bir hashcode döndürür
16 int indexOf(int ch)
Özel olarak belirlenmiş karakterin index’ini döndürür
17 int indexOf(int ch, int fromIndex)
Özel olarak belirlenmiş karakterin index’ini döndürüp , yine özel belirlenmiş bir index’den arama yapmaya başlar.
18 int indexOf(String str)
Özel belirlenmiş alt string’in ilk gözüken index’ini geri döndürür.
19 int indexOf(String str, int fromIndex)
Özel belirlenmiş alt string’in ilk gözüken index’ini geri döndürüp , belirlenmiş bir indexden başlar.
20 String intern()
String nesnesi için kabul edilmiş ( Standart ) temsili döndürür.
21 int lastIndexOf(int ch) Bu string’in özel belirlenmiş son karakterinin ilk index’ini döndürür
22 int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)
Bu string’in özel belirlenmiş son karakterinin ilk index’ini döndürür ve belirlenmiş index’den geriye doğru arama başlatır.
23 int lastIndexOf(String str)
Bu string’in en sağdaki belirlenmiş alt string’in indexini döndürür.
24 int lastIndexOf(String str, int fromIndex)
Bu string’in en sağdaki belirlenmiş alt string’in indexini döndürür ve belirlenmiş indexden geriye doğru arama başlatır.
25 int length()
String’in uzunluğunu geri döndürür.
26 boolean matches(String regex)
Bu dize verilen düzenli ifade ile eşleşen olup olmadığını söyler.
27 boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)
İki string alanının eşit olup olmadığını test eder.
28 boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)
İki string alanının eşit olup olmadığını test eder.
29 String replace(char oldChar, char newChar)
iki karakter arasında yer değişimi yapar..
30 String replaceAll(String regex, String replacement)
String içerisinde verilen bir alt string’in bulunduğu yer ile verilen düzenli ifade’nin bütün yerlerde değiştirilmesini sağlar
31 String replaceFirst(String regex, String replacement)
Verilen yer değiştirme ile verilen düzenli ifade ile eşleşen bu dizenin ilk altdizesine değiştirir
32 String[] split(String regex)
Verilen düzenli ifade ile eşleşen yerleri böler (ayırır).
33 String[] split(String regex, int limit)
Verilen düzenli ifade ile eşleşen yerleri böler (ayırır).
34 boolean startsWith(String prefix)Bu string’in özel bir ön ek ile başlayıp başlamadığını kontrol eder.
35 boolean startsWith(String prefix, int toffset)
Özel bir index ile başlayan bir ön ek ile başlayıp başlamadığını kontrol eder.
36 CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)
Bu dizenin bir alt dizesi olan yeni bir karakter dizesi döndürür.
37 String substring(int beginIndex)
Bu stringin alt stringi olan yeni bir string döndürür.
38 String substring(int beginIndex, int endIndex)
Bu stringin alt stringi olan yeni bir string döndürür.
39 char[] toCharArray()
Bu stringi yeni bir karakter dizisine çevirir.
40 String toLowerCase()
Bu string’in bütün (varsayılan kurallara göre) karakterlerini küçük harfe dönüştürür.
41 String toLowerCase(Locale locale)
Verilen local’in kurallarına göre bütün karakterleri küçük harf yapar.
42 String toString()
Bu nesneyi string’e dönüştürür.
43 String toUpperCase()
Varsayılan local’in kurallarına göre String’in bütün karakterlerini büyük harf yapar.
44 String toUpperCase(Locale locale)
Verilen local’in kurallarına göre String’in bütün karakterlerini büyük harf yapar.
45 String trim()
Returns a copy of the string, with leading and trailing whitespace omitted.Boşluk karakterlerini atlayarak String’in yeni bir kopyasını oluşturur.
46 static String valueOf(primitive data type x)
String’in belirtilen data tipi argümanının temsilini döndürür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu