Nasıl Yapılır?

Yeni Başlayanlar için Hive Os komutları

Linux commands for beginners

Ekran kartı madenciliğine başlayanlar için hiveos komutları büyük öndme arzetmekte. Sizler için Hive os (Linux commands for beginners) komutlarını derledik.

Simple Commands (Basit Komutlar)

agent-screen— show Hive client agent “you can exit from it with Ctrl+A, D” (Hive istemci aracısını göster (Ctrl+A, D ile çıkabilirsiniz))

firstrun -f— ask for rig ID and password again (tekrar teçhizat kimliği ve şifre isteyin)

mc— file manager like Norton Commander but for Linux (Norton Commander gibi ancak Linux için dosya yöneticisi)

selfupgrade— upgrade from console, same as hitting a button on the web (web’de bir düğmeye basmakla aynı şekilde konsoldan yükseltme)

sreboot— do a hard reboot (hard reset)

sreboot shutdown— (kapatma)

Miners (madenciler)

miner— show running miner screen (you can exit from it with Ctrl+A, D)(çalışan madenci ekranını göster (Ctrl+A, D ile çıkabilirsiniz))

miner start, miner stop— start or stop currently configured miner obviously(açıkça yapılandırılmış madenciyi başlat veya durdur)

miner log, miner config— selfexplaining(kendi kendini açıklayan)

System Logs (Sistem Günlükleri)

dmesg— to see system messages, mainly to see boot log (sistem mesajlarını görmek, özellikle önyükleme günlüğünü görmek için)

tail -n 100 /var/log/syslog— to show last 100 lines from system log (sistem günlüğünden son 100 satırı göstermek için)

Network (Ağ)

ifconfig— show network interfaces (ağ arayüzlerini göster)

iwconfig— show wireless adapters (kablosuz adaptörleri göster)

Keyboard Shortcuts (Klavye kısayolları)

Ctrl+C— stop any running command (çalışan herhangi bir komutu durdur)

Switch miners screens, detach from terminal (Madenci ekranlarını değiştirin, terminalden ayırın):

Ctrl+A, D— detach from screen (miner or agent) to leave it working (çalışır durumda bırakmak için ekrandan (madenci veya aracı) ayırın)

Ctrl+A, Space or Ctrl+A, 1,2,3— switch between screens if you have second miner running and so on (çalışan ikinci madenciniz varsa ekranlar arasında geçiş yapın vb.)

Advanced Commands(Gelişmiş Komutlar)

Status / Diagnose (Durum/Teşhis)

agent-screen log— show logs of various parts (you can try log1 and log2) of the Hive agent (Hive aracısının çeşitli bölümlerinin günlüklerini göster (log1 ve log2’yi deneyebilirsiniz))

hello— say hello to server: to refresh IP addresses, configs etc. (normally it’s run at startup)(sunucuya merhaba deyin: IP adreslerini, yapılandırmaları vb. yenilemek için (normalde başlangıçta çalıştırılır))

net-test— check and diagnose your network connection(ağ bağlantınızı kontrol edin ve teşhis edin)

timedatectl— show time and date synchronization settings(saat ve tarih senkronizasyon ayarlarını göster)

top -b -n 1— show list of all processes (tüm süreçlerin listesini göster)

wd status— show hashrate watchdog status and log (hashrate bekçi durumunu ve günlüğünü göster)

AMD

amd-info— show AMD cards info (AMD kart bilgilerini göster)

amdcovc— show info about AMD cards power supply (AMD kartlarının güç kaynağı hakkında bilgi göster)

amdmeminfo— show AMD cards memory info (AMD kartlarının bellek bilgilerini göster)

wolfamdctrl -i 0 --show-voltage— show voltage table for AMD GPU #0 (AMD GPU #0 için voltaj tablosunu göster)

Nvidia

journalctl -p err | grep NVRM— show recent Nvidia GPU errors, if any (varsa en son Nvidia GPU hatalarını göster)

nvidia-info— show extended Nvidia cards info (genişletilmiş Nvidia kartları bilgilerini göster)

nvidia-driver-update— update Nvidia drivers (Nvidia sürücülerini güncelleyin)

nvidia-driver-update 430— download and install latest driver from series 430.* (430 serisinden en son sürücüyü indirip yükleyin.*)

nvidia-driver-update --nvs— reinstall nvidia-settings only ( yalnızca nvidia ayarlarını yeniden yükleyin)

nvidia-smi— show Nvidia cards info (Nvidia kart bilgilerini göster)

nvtool --clocks— show core/mem clocks for all the Nvidia GPUs ( tüm Nvidia GPU’ları için çekirdek/mem saatlerini göster)

Hardware (Donanım)

gpu-fans-find— spin GPU fans from the first card to the last to make it easier to find the required GPU. You can specify the card number, then the fans will start on it. If the worker starts up correctly, it’s quite easy to track which card corresponds to which bus. For example, if the GPU0 card has a 01:00.0 bus and you want to find it, use the command gpu-fans-find 0. This command will spin up the fans only on this card for a while. And so on, following the example.

( gerekli GPU’yu bulmayı kolaylaştırmak için GPU fanlarını ilk karttan son karta döndürün. Kart numarasını belirtebilirsiniz, ardından fanlar üzerinde başlayacaktır. Çalışan doğru bir şekilde başlarsa, hangi kartın hangi otobüse karşılık geldiğini takip etmek oldukça kolaydır. Örneğin, GPU0 kartının 01:000.0 veri yolu varsa ve onu bulmak istiyorsanız, komutunu kullanın gpu-fans-find 0Bu komut sadece bu karttaki fanları bir süreliğine çalıştıracaktır. Ve böylece, örneği takip)

sensors— show voltage/temperature readings of the motherboard and CPU ( anakart ve CPU’nun voltaj/sıcaklık okumalarını göster)

sreboot wakealarm 120— shutdown PSU and boot in 120 seconds (PSU’yu kapatın ve 120 saniyede önyükleme yapın)

/hive/opt/opendev/watchdog-opendev power— send a power command to OpenDev watchdog (OpenDev bekçi köpeğine bir güç komutu)

/hive/opt/opendev/watchdog-opendev reset— send a reset command to OpenDev watchdog (OpenDev bekçi köpeğine bir sıfırlama komutu gönderin)

Upgrade / Install (Yükselt / Yükle)

disk-expand -s— expand a Linux partition to fill remaining drive space (kalan sürücü alanını doldurmak için bir Linux bölümünü genişletin)

hpkg list miners— list all installed miners (kurulu tüm madencileri listele)

hpkg remove miners— uninstall all miners (tüm madencileri kaldır)

nvidia-driver-update --remove— remove all downloaded Nvidia driver packages except currently installed (şu anda yüklü olanlar hariç, indirilen tüm Nvidia sürücü paketlerini kaldırın)

selfupgrade --force— force upgrade; it can help in situations when selfupgrade says Hive is up to date but (zorla yükseltme; kendini yükseltmenin Hive’ın güncel olduğunu söylediği durumlarda yardımcı olabilir, ancak aslında değil) actually it isn’t

Logs

journalctl -u hive --no-pager— show Hive service boot log (Hive hizmeti önyükleme günlüğünü göster)

journalctl -u hivex --no-pager— show log of X server (graphical user interface) (X sunucusunun günlüğünü göster (grafik kullanıcı arayüzü))

logs-on— write all logs to disk, they will remain after reboots (tüm günlükleri diske yaz, yeniden başlattıktan sonra kalacaklar)

logs-off— write all logs to RAM to reduсe USB flash drive wear (default) (USB flash sürücü aşınmasını azaltmak için tüm günlükleri RAM’e yazın (varsayılan))

log='/var/log/syslog'; gzip -c9 "$log" | base64 -w 0 | message file "$(basename "$log")" payload— send /var/log/syslog file to dashboard

Hive Os indirmek ve daha detaylı bilgi için https://hiveos.farm/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu