Bilgisayar Donanımı ve Aksesuarları

Bilişim Alanında En Sık Kullanılan İngilizce Terimler

Özel sektörde Bilgi sitemleri uzmanı olarak görev yapan Sedat Telli’nin derlemiş olduğu bilişim sektöründe işinize çok yarayacak mesleki ingilizce terimlerini sizler için yayınladık. Ayrıca bu terimler sürekli olarak güncellenecekdir.

 

all in one  hepsi tek pakette, hepsi bir arada
abort durdurmak
about hakkında
accelerator hızlandırıcı
access log erişim günlüğü
access point erişim noktası
access rights erişim hakları
access server erişim sunucusu
access time erişim süresi
accessories ek birimler
account hesap
active directory aktif dizin
ad reklam
adapter adaptör, çevirici
add-on eklenti
Address bar adres çubuğu
address resolution protocol adres çözümleme protokolü
advertise tanıtımını yap
advertising reklamcılık
adware reklam içeren bilgisayar yazılımı
algorithm algoritma
all authority tam yetki
all caps tümü büyük harf
alter değiştirmek
alternate character set öteki karekter seti
alternate code page öteki kod sayfası
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
anchor bağlayıcı
anchor text bağlantı metni
anonymous adsız, anonim
Anonymous FTP anonim ftp, kimlik gerektirmeyen ftp bağlantısı
antivirus virüsten koruma yazılımı
apache server apache sunucusu
append sonuna eklemek
application uygulama
application layer uygulama katmanı
application server uygulama sunucusu
arbitrary isteğe bağlı
archive arşivlemek
area alan
arenge düzenlemek
ASP (active server pages) etkin sunucu sayfaları
asynchronous transfer mode eşzamansız aktarım kipi
Attachment ek
attechment (hard ware) bağlantı
attachment unit interface eklenti birim arayüzü
attribute özellik
auction açık artırma
audit denetlemek
audit trail denetleme izi
authenticate doğrulamak
authorization yetki
authorize yetkilendirme
authorized yetkili
authentication kimlik denetimi
autocorrect otomatik düzeltme
autofill otomatik doldurma
autoformat otomatik biçimlendirme
automatic updates otomatik güncellemeler
autonomous system otomatik sistem
autosave otomatik kaydetme
auxiliary storage yardımcı bellek
back geri
backbone omurga
Backlink bir siteye verilen bağlantı
backup yedekleme
back up frequency yedekleme sıklığı
bad sector bozuk kusum
bandwidth bant genişliği
banner reklam bandı
barcode barkod, çubuk kod
base taban
base station üs istasyonu, baz istasyonu
batch toplu
before image işlem öncesi koypa / yedek
batch processing toplu işlem
BCC (blind carbon copy) görünmeyen mektup kopyası
BIOS (Basic Input Output System) Temel Giriş-Çıkış Sistemi
black hat illegal yöntemler kullanma
black hat seo illegal yöntemler kullanarak

site sıralamalarını yükseltmeye çalışma

Blacklist kara liste
Blog internet günlüğü
blogger web günlüğü tutan kişi
Blogging günlük tutma
bold kalın yazı
Booked space rezerve edilmiş alan
Bookmark yer imi, yer işareti
Bookmarks bar yer işaretleri çubuğu
bot robot yazılım
Bounce Rate kullanıcıların siteden hemen çıkma oranı
bridge köprü
brightness parlaklık
Broadband genişbant
broadcast yayın
broadcast address yayın adresi
broadcast domain yayın alanı
broken link kırık link
brouter köprü-yönlendirici
Browse gözatmak
browser tarayıcı
Browser toolbar tarayıcı araç çubuğu
Buffer arabellek
bug YANLIŞ
bundled software donanımla birlikte gelen yazılım
burn cd/dvd yazmak
bus topology veri yolu topolojisi
cable kablo
Cable Modem kablolu modem
cad (computer-aided design) bilgisayar destekli tasarım
calculator hesap makinası
call to action eylem çağrısı
cancel iptal
captcha güvenlik kodu
capture yakalamak (ekran görüntüsü)
case bilgisayar kasası
CC (carbon copy) mektup kopyası
cdn (content delivery network) içerik dağıtım ağı
Chain mail zincir mail
Chat sohbet
Chat server sohbet sunucusu
Check box işaret kutusu
child alt öge
citation alıntı
cite alıntı yapmak
click tıklamak
click bait tıklama tuzağı
Click fraud tıklama hilesi, tıklamaların kötüye kullanılması
click rate tıklama oranı
click through rate link tıklama oranı
Clickthrough tıklama
client  istemci
cloaking gizleme
clustering kümeleme
cms (content management system) İçerik Yönetim Sistemi
coaxial cable eşmerkezli kablo
collaboration işbirliği
collision çarpışma
colocation ortak yerleşim
combine birleştirmek
command bar komut çubuğu
command line interface komut satırı arayüzü
comment yorum
commercial software ticari yazılım
communication device iletişim aygıtı
communications protocol iletişim protokolü
compare karşılaştırmak
Compatibility view uyumluluk görünümü
compatible uyumlu
component bileşen
compress sıkıştırmak
compressed file sıkıştırılmış dosya
compression utility sıkıştırma yazılımı
computer name bilgisayar adı
configuration yapılandırma
confirmation doğrulama
connection bağlantı
Connection time bağlantı zamanı
connectionless bağlantısız
connectivity bağlanabilirlik
console application konsol uygulaması
content içerik
Contextual advertising içeriğe göre değişen reklam
continue devam etmek
conversion dönüşüm
convert dönüştürmek, değiştirmek, çevirmek
cookie çerez
copy kopyalamak
corrupt bozuk
cpa (cost per action) eylem başı maliyet
cpc (cost per click) tıklama başı maliyet
CPM (cost per mile) bin gösterim başı maliyet
cpm (cost per mille) 1000 gösterim başı maliyet
crash çökmek, arızalanmak
create oluşturmak
critical error kritik hata
crop kırpmak
crossover cable çapraz kablo
cross-platform network çapraz platform ağı
crosstalk çapraz karışma
css (cascading style sheets) basamaklı stil sayfası
cut kesmek
Cyber siber
Cybercafe internet kafe
Cyberspace sanal gerçeklik, siber alem
data center veri merkezi
data line veri çizgisi, veri hattı
data link layer veri bağlantı katmanı
data processing veri işleme
data recovery veri kurtarma
data transfer veri transferi
data transfer rate veri aktarım hızı
data validation veri doğrulama
dating flört
dead link çalışmayan link, kırık link
dedicated server özelleştirilmiş sunucu
Deep Web derin ağ
default varsayılan
default user varsayılan kullanıcı
delay gecikme
delete silmek
demo tanıtım
denial of service hizmet engelleme
desktop publishing masaüstü yayıncılık
detect belirlemek
device aygıt
device driver aygıt sürücüsü
diagnostic program teşhis programı, hata belirleme programı
diagnostics teşhis etme, hata belirleme, tanılama
dial-on-demand routing talebe bağlı yönlendirmeli çevirme
Dial-up çevirmeli ağ
Digital communications dijital iletişim
directory dizin
disable devre dışı bırakmak
discard programda yaptıklarından vazgeçmek
discontinue durdurmak
disk quota management disk kota yönetimi
disk server disk sunucusu
diskless workstation diski olmayan iş istasyonu
distributed systems dağıtılmış sistemler
Dock yuva
document belge
domain alan adı, etki alanı
domain controller etki alanı denetleyicisi
domain name etki alan adı
domain name server alan adı sunucusu
domain name system alan adı sistemi
domain suffix alan adı uzantısı
domain tree etki alanı ağacı
dongle programının illegal olarak kullanılmasını engellemek için bilgisayara takılan usb cihaz
down bozuk
download indir
downtime çalışmama süresi
dumb terminal programlanmayan uçbirim
dynamic allocation dinamik kaynak atama
dynamic host configuration protocol değişken ana sistem ayarlama protokolü
dynamic site interaktif site, etkileşimli site
Dynamic website etkileşimli internet sitesi
echo ekran
e-commerce online alışveriş
edge router geliştirilmiş yönlendirici
edit mode düzenleme modu
E-learning e-öğrenme, uzaktan öğrenme
E-mail attachment e-mail eki
embed gömülü
embedded tümleşik, gömülü
emulator emülatör, benzetici
enable etkin hale getirmek
encapsulation sarma, kuşatma
Encode kodlamak, şifrelemek
entry giriş, kayıt
erase silmek
error code hata kodu
error rate hata oranı
execute çalıştırmak
exit çıkış
expand genişletmek
explode patlatmak
export dışarı aktar
external harici
external ip address harici ip adresi
external link harici link
extract çıkar, ayıkla
extranet dış ağ
factory settings fabrika ayarları
fail başarısız olma
failure hata
fan fan, pervane
fault hata
fault tolerance bozulmaya dayanıklılık
favicon site simgesi
Favorite favori, beğenilen
feature özellik
Feed yayın
fetch getirmek
fiber-optic fiber optik
file dosya
file conversion dosya dönüştürme
file extension dosya uzantısı
file format dosya biçimi
file recovery dosya kurtarma
file server dosya sunucusu
file sharing dosya paylaşımı
file tab dosya sekmesi
file transfer dosya aktarımı
file transfer protocol dosya aktarım protokolü
file type dosya türü
file viewer dosya görüntüleyici
find bul
firewall güvenlik duvarı
firewire Apple firması tarafından üretilen bir bağlantı türü
firmware aygıt yazılımı
First ilk
fix düzelt, onar
flash drive taşınabilir bellek
flash memory taşınabilir bellek
floating toolbar kayan araç çubuğu
floppy disk disket
follower takipçi
footprint bir programın kapladığı alan
forward error correction gönderme yönünde hata düzeltme
frame çerçeve
frame relay çerçeve aktarma
free space optics serbest uzay optik haberleşmesi
freeware ücretsiz yazılım
Friend arkadaş
Friend list arkadaş listesi
front end kullanıcıların gördüğü arayüz
front end processor ön işlemci
FTP (file transfer protocol) dosya transfer protokolü
full backup tam yedekleme
full-text search tam metin araması
function Key klavyedeki F1-F12 arasındaki fonksiyon tuşları
gadget hayatı kolaylaştıran küçük program parçacıkları (hava durumu uygulaması)
gateway ağ geçidi
Geolocation konum belirleme
geo-targeting coğrafi hedefleme
GPS (Global Positioning System) küresel konumlandırma sistemi
grammar checker dilbilgisi kontrol edici
group policy grup ilkesi
groupware aynı ağ üzerinden çalışanlar için hazırlanan program
guest ziyaretçi
Guestbook ziyaretçi defteri
halt  durdurma
handler işleyici
handshake anlaşma
hard drive sabit disk
hardware donanım
hardware conflict donanım çakışması
Hashtag etiket
head clean kafa temizleme (yazıcı)
headphones kulaklık
heterogeneous network çok türlü ağ
hidden share gizli paylaşım
highlight vurgulama
home anasayfa
home network ev ağı
homepage  anasayfa
homogeneous network tek tür ağ
horizontal scrolling yatay kaydırma
host ana bilgisayar
host computer ana sistem
Hosting barındırma
hostname ana makine adı
Hotlink otomatik bağlantı
Hotspot kablosuz bağlantı noktası
hub dağıtıcı
hybrid cloud hibrit bulut
Hyperlink köprü
Hypertext yardımlı metin
Impression gösterim
Inbox gelen kutusu
Index dizin
Instant Message anlık mesaj
Integrated Access Device entegre erişim cihazı
Internal link dahili bağlantı
Internet Explorer internet gezgini
Internet Protocol internet iletişim kuralı
ignore yoksay
image editor resim düzenleyici
import içe aktar
implementasyon uygulamayürürlüğe almak, uygulamaya sokmakk
impression gösterim
index dizin
input giriş
input device giriş aygıtı
insert ekle, araya ekle, yerleştir
install kurmak
installer kurucu (program), yükleyici
integrated entegre edilmiş
interactive etkileşimli, interaktif
interface arayüz
internal dahili
internal link dahili link
internet information server internet bilgi sunucusu
internet protocol internet iletişim kuralı
interoperability birlikçe çalışma
intranet dahili ağ
ip spoofing sahte ip adresi kullanma
joystick oyun kolu
junk mail istenmeyen posta
keyboard klavye
keyword anahtar kelime
Keyword stuffing anahtar sözcük doldurma
kill durdur, bağlantıyı kes
landing page ziyaretçilerin siteye ilk olarak girdiği sayfa
latency gecikme süresi
launch çalıştır
license lisans
Link bağlantı
Link farming link çiftliği
load balancing yük dengelemesi
local yerel
local area network bölgesel ağ
local ip address yerel ip adresi
localhost yerel hizmet bilgisayarı
locate yerleştirmek, yerini saptamak, yerleşmek
locked file kilitli dosya
log sistem günlüğü
log off oturumu kapat
log on oturum aç
logical unit mantıksal birim
loopback döngü sınaması, geri döngü
macro recorder makro kaydedici
Mail list posta listesi
mail server posta sunucusu
Mailbox posta kutusu
mainframe büyük bilgisayar, ana işlem birimi
malware kötü amaçlı yazılım
map harita
marquee kayan yazı
mask maske
merge birleştir
meta description sayfa ya da site açıklaması
missing eksik
mirror yansıma
motherboard anakart
mouse fare
move taşı
multicast çok noktaya yayın
multiplex çoklu kanal
multi-user system çok kullanıcılı sistem
music store müzik market
my network places ağ bağlantılarım
nameserver ad sunucusu
network
network access protection ağ giriş koruması
network adapter ağ bağdaştırıcısı
network address ağ adresi
network administrator ağ yöneticisi
network architecture ağ mimarisi
network control panel ağ denetim masası
network database ağ veritabanı
network directory ağ dizini
network drive ağ sürücüsü
network engineer ağ mühendisi
network layer ağ katmanı
network management system ağ yönetim sistemi
network neighborhood ağ komşuları
network operating system ağ işletim sistemi
network printer ağ yazıcısı
network protocols ağ iletişim kuralları
network segment ağ bölütü
network server ağ sunucusu
network sockets ağ yuvası sayısı
network structure ağ yapısı
new visitor yeni ziyaretçi
Newsgroup haber grubu
Newsletter haber bülteni
not exist yok
nofollow referans olunmayan sitelere bağlantı verirken kullanılan etiket
not foud bulunamadı
not working çalışmıyor
ocr (Optical Character Recognition) Optik Karakter Tanıma
Offline çevrimdışı
offset kaydır
OMR (Optical Mark Recognition) Optik İşaret Tanıma
online çevrimiçi
open açık
open architecture açık mimari, 3. parti donanım ya da yazılımlarla uyumlu çalışabilen sistem
open file dosya aç
open source açık kaynak
optimization iyileştirme, en uygun duruma getirme
optimize en uygun hale getirmek
option seçenek
overheat aşırı ısınmak
overlay network üstüne bindirmeli ağ
packet switching paket anahtarlama
Page views sayfa gösterimleri
PageRank Google tarafından sitelere verilen puan
paint brush boya fırçası, fırça
parameter parametre, değişken
parent  üst öge
Parental controls Ebeveyn kontrolü
paste yapıştır
paste special özel yapıştır
patch yama
patch panel dağıtım panosu
path yol
pay per click Tıklama başı ödeme
pdf (portable document format) taşınabilir belge biçimi
peer
peer-to-peer communications denklerarası iletişim
peer-to-peer network denklerarası ağ
peripheral çevre birimi
Permalink kalıcı bağlantı
permission izin
Pharming bir sitenin trafiğinin illegal bir şekilde başka bir siteye yönlendirilmesi
Phishing yemleme, sahte mailler ile kredi kartı bilgilerini ele geçirme
physical layer fiziksel katman
ping of death bir çeşit ping saldırısı
piracy korsan yayıncılık
plaintext düz metin
plug and play tak çalıştır
Plug-in eklenti
Poke dürtmek
Pop-up açılan (reklam vs)
port bağlantı noktası
preferences tercihler
presentation layer sunum katmanı
presentation program sunum programı
prevent önlemek, engel olmak
print area yazdırma alanı
print server yazdırma sunucusu
printer yazıcı
problem reports and solutions sorun raporları ve çözümler
processor işlemci
protocol iletişim kuralları
proxy vekil sunucu
proxy server vekil sunucu
public domain software kamuya açık yazılım
publisher yayıncı, reklam veren
purge temizle
push button basılabilir düğme, düğmeye basmak
put koymak
qr code karekod
query sorgu
quit çıkmak
random rastgele
radio button seçenek düğmesi
rasterize pikselleştirmek
raw data işlenmemiş veri
reader okuyucu
readme beni oku
reboot yeniden başlatmak
receiver alıcı
reciprocal link karşılıklı link
redirect yönlendirme
registrar kaydedici firma
registry scanner kayıt defteri tarayıcı
release yayın
reload yeniden yükle
remote uzak
remote access uzaktan erişim
remote access server uzaktan erişim sunucusu
remote control software uzaktan yönetim programı
remote desktop uzak masaüstü
remote media streaming uzak veri akışı
remote user uzak kullanıcı
remotehelp uzaktan yardım
remove kaldırmak
rename yeniden adlandır
repair onarmak
repeater yineleyici
repeat tekrarlamak
replace değiştir
report generator rapor oluşturucu
reset sıfırlamak
resource kaynak
Responsive web design duyarlı web tasarım
restore eski durumuna getir
retry tekrar dene
return visitor tekrar gelen ziyaretçi
ring sequence halka dizini
ring topology halka topolojisi
roam dolaşmak
route yönlendirmek
router yönlendirici
routing yönlendirme
routing table yönlendirme çizelgesi
runtime çalışma zamanı
sandbox Google tarafından kullanılan bir tür güvenlik sistemi
satellite uydu
save kaydet
save as farklı kaydet
scale ölçekle
scanner tarayıcı
scroll bar kaydırma çubuğu
scroll box kaydırma kutusu
scroll wheel farenin kaydırma tekerleği
Search arama
Search bar arama çubuğu
Search engine arama motoru
Search string arama dizesi
section break bölüm sonu
select seç
select all tümünü seç
send gönder
SEO (search engine optimization) arama motoru optimizasyonu, arama motoru için en uygun hale getirme
sequenced packet exchange sıralı paket değişimi
serp (search engine results page) arama motoru sonuç sayfası
server sunucu
server-side scripting sunucu tarafında çalışan kodlar
session oturum
Session cookie oturum çerezi
session layer oturum katmanı
set ayarla
settings ayarlar
setup kurulum
share paylaş
shared directory paylaşımlı dizin
shared folder paylaşımlı klasör
shopping alışveriş
sign on oturum aç
site name site adı
Sitemap site haritası
skip atla
smart terminal akıllı terminal
snapshot anlık görüntü al
snipping tool ekran alıntısı aracı
social media sosyal medya
Social network sosyal ağ
Social networking sosyal ağ kurma
soft copy elektronik kopya
software yazılım
software piracy yazılım korsanlığı
software suite program paketi
sort sırala
sorter sıralayıcı
sound card ses kartı
spam istenmeyen e-posta ya da yorum
spammer istenmeyen e-posta ya da yorum gönderen kişi
speakers hoparlör
specification bir donanım ya da bilgisayarın özellikleri
spider örümcek
spin box döndürme kutusu
splash screen açılış ekranı
split böl
split screen bölünmüş ekran
spoofing sahte e-posta
spreadsheet elektronik tablo programı
spyware casus yazılım
SSD (Solid State Disk) Katı hal diski, bir tür sabit disk
stateful firewall durum denetimli güvenlik duvarı
static sabit
static allocation sabit bellek tahsis edilmesi
status durum
status bar durum çubuğu
sticky yapışkan
sticky notes yapışkan notlar
stop dur
stop words gereksiz kelimeler
store-and-forward depola ve gönder
subdomain alt alan adı
subnet alt ağ
subnet mask alt ağ maskesi
subnetwork alt ağ
Subscribe abone ol
supercomputer süper bilgisayar
Surfing internette gezme
switch anahtar
system administrator sistem yöneticisi
system component sistem bileşeni
system error sistem hatası
system failure sistem hatası
system operator sistem operatörü
system requirements sistem gereksinimleri
system restore sistem geri yükleme
system software sistem yazılımı
tab sekme
Tag etiket
target hedef
task görev
task scheduler görev zamanlayıcı
tcp/ip aktarma kontrol protokolü / internet protokolü
telecommunication iletişim
teleprocessing uzak bilgi işleme
terminate sonlandır
text-only salt metin
thin client bir sunucuda ana bilgisayara bağlı olarak çalışan donanım
Thread konu, başlık
time server zaman sunucusu
time-out zaman aşımı
timer zamanlayıcı
title başlık
toggle açma kapama butonu
top-level domain üst seviye alan adı
touchpad dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik fare
touchscreen dokunmatik ekran
trace izleme
traceroute iz yolu
trackback geri izleme
traffic trafik
traffic shaping trafik şekillendirme
transfer rate aktarım oranı
transit network geçiş ağı
transition geçiş
translator çevirici
transport layer taşıma katmanı
Troll internette tartışma başlatan kişi
tts (text to speech) metin okuma
tweak ince ayar
unarchive arşivden çıkar
undelete silme işlemini geri al
undo geri al
unique visitor tekil ziyaretçi
unzip sıkıştırılmış dosyayı dışarı çıkarmak
upgrade  sürüm yükseltme, bir üst modele geçmek
Upload yüklemek, uzak bilgisayara yüklemek
uptime çalışma zamanı
URL shortener bağlantı kısaltıcı
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı
user group kullanıcı grubu
user profile kullanıcı profili
username kullanıcı adı
utility yardımcı program
valid geçerli
validity check geçerlilik kontrolü
verbose ayrıntılı
version sürüm
video card video kartı, görüntü kartı, ekran kartı
video editing software video düzenleme yazılımı
view görüntüle, görünüm
virtual device sanal aygıt
virtual drive varsayılan sürücü, sanal sürücü
virtual pc sanal bilgisayar
virtual router sanal yönlendirici
virtualization sanal hale getirme
virus virüs
visible page görünür sayfa
visitor ziyaretçi
vlog video blog
volume ses ayarı, ses seviyesi
vpn (virtual private network) sanal özel ağ
was unable Uygun değildi
warez telif hakkı olan bir programın illegal biçimde paylaşılması
wearable giyilebilir
Web content editor internet içerik düzenleyici
Web design web tasarım
Web development web geliştirici
web page web sayfası, internet sayfası
web server internet sunucusu
Website internet sitesi
white hat iyi niyetle yapılmış çalışmalar
white hat seo legal ya da iyi niyetle yapılmış seo çalışmaları
Whitelist beyaz liste, güvenilir adresler listesi
wide area network geniş alan ağı
wideband transmission genişbantlı iletim
widget bilgisayar ya da cep telefonlarının ekranlarında bulunan küçük araçlar
Wiki birçok kullanıcının işbirliğiyle oluşturulan internet sitesi
wildcard joker
wire stripper kablo sıyırıcı
wire stripper kablo sıyırıcı
wireless kablosuz
wireless adapter kablosuz bağdaştırıcı
wipe silme
wipe out silip yoketmek
wipe data factory reset verileri sil / fabrika ayarlarına dön
wizard sihirbaz
word count sözcük sayımı
word processor kelime işlemci
workgroup çalışma grubu
workstation iş istasyonu
wrap text metni kaydır
wysiwyg (what you see is what you get) ne görüyorsan sonuç olarak onu alırsın
zone alan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu